Липнева спекотна знижка 🔥 ТИСНИ зараз та отримай 1000 грн на всі курси 🤩

Past Perfect Tense – минулий доконаний час в англійській мові

  Зміст статті:

 • Коли вживаємо Past Perfect?
 • Стверджувальне речення Past Perfect
 • Заперечне речення
 • Питальне речення
 • Приклад діалогу Past Perfect
 • Як правильно вживати скорочення з Past Perfect?
 • Слова-маркери Past Perfect
 • Поширені помилки під час використання Past Perfect 
 • Present Perfect vs Past Perfect

icon lamp Пройти тест

Володіння англійською мовою на високому рівні неможливе без глибокого розуміння її граматичних структур. Одним з ключових елементів, який часто викликає труднощі у тих, хто вивчає мову, є Past Perfect – час, що дозволяє нам точно передати хронологію подій у минулому. Цей граматичний аспект не лише збагачує наше мовлення, але й допомагає уникнути непорозумінь у комунікації.

Запрошуємо на онлайн курси англійської мови, де ви зможете опанувати всю граматику та необхідну лексику для вільного володіння мовою! Обирайте свій рівень та let's go вивчати англійську разом з нами! 

У цій статті ми розглянемо всі важливі аспекти Past Perfect: від базових правил формування речень до тонкощів його використання у різних контекстах. Ми проаналізуємо типові помилки, порівняємо його з іншими часовими формами та надамо практичні поради щодо ефективного застосування. Незалежно від вашого поточного рівня англійської, ця інформація допоможе вам впевненіше використовувати Past Perfect у повсякденному спілкуванні та на письмі.

Коли вживаємо Past Perfect?

Past Perfect Tense використовується для опису дій, які відбулися до певного моменту в минулому. Цей час дозволяє нам передати завершеність дії, яка відбулася раніше іншої минулої події або до певного часу в минулому. В англійській мові важливо розуміти і вміти правильно використовувати цей граматичний час для точного вираження своїх думок.

Past Perfect Tense утворюється за допомогою допоміжного дієслова had та основного дієслова у третій формі (Past Participle).

Ця конструкція є однаковою для всіх осіб: I/you/he/she/it/we/they – had + V3

Коли ж саме використовується Past Perfect, ми пропонуємо розглянути детальніше:

 • дія, яка завершилася до певного моменту в минулому

By the time she arrived, the meeting had already started. На той момент, коли вона приїхала, зустріч вже розпочалася.
They had finished their homework before they went out to play. Вони завершили своє домашнє завдання перед тим, як вийшли грати.

 • дві дії, одна з яких сталася раніше іншої в минулому

I had eaten dinner before he called. Я пообідав перед тим, як він зателефонував.
She had left the office before the storm began. Вона покинула офіс перед початком бурі.

 • дії, які мали тривалий результат або вплив на момент у минулому

He was tired because he had been working all day. Він був втомлений, бо працював весь день.
She was happy because she had received good news. Вона була щаслива, бо отримала хороші новини.

Наведені ситуації демонструють різноманітність використання Past Perfect для опису подій у минулому, які мали важливе значення для інших минулих подій або моментів. Розмовна англійська онлайн - курс, де ви зможете на практиці використовувати всі вивчені теми та тим самим закріплювати пройдений матеріал! 

Стверджувальне речення Past Perfect

Утворення Past Perfect у стверджувальних реченнях є досить простим. Для цього використовується допоміжне дієслово had і третя форма (Past Participle) основного дієслова. Had використовується однаково з усіма особами: I, you, he, she, it, we, they.

Формула:
subject + had + третя форма дієслова

Приклади:

 • She had visited the museum before it closed. Вона відвідала музей перед тим, як він закрився.
 • They had left the party by the time we arrived. Вони покинули вечірку до того, як ми прибули.
 • We had already seen that movie before last weekend. Ми вже бачили цей фільм до минулих вихідних.
 • The train had departed before we reached the station. Потяг відправився до того, як ми дісталися до станції.

Past Perfect використовується для вираження дій, які сталися до певного моменту в минулому або до іншої минулої дії, підкреслюючи їх завершеність.

Заперечне речення

Для утворення заперечних речень у Past Perfect використовується допоміжне дієслово had разом із заперечною часткою not. У розмовній англійській had not скорочується до hadn't.

Формула:
subject + had not (hadn't) + третя форма дієслова

Наведемо кілька прикладів:

 • I had not (hadn't) finished my homework before dinner. Я не завершив своє домашнє завдання перед вечерею.
 • He had not (hadn't) completed the project before the deadline. Він не завершив проект до дедлайну.
 • She had not (hadn't) cooked dinner by the time he came home. Вона не приготувала вечерю до того, як він прийшов додому.
 • I had not (hadn't) read the book before I saw the movie. Я не прочитав книгу до того, як побачив фільм.

Had not не змінюється залежно від особи чи числа підмета, тобто had not або скорочена форма hadn't використовується однаково з усіма особами: I, you, he, she, it, we, they.

Питальне речення

Для утворення питальних речень у Past Perfect допоміжне дієслово had ставиться на початок речення перед підметом, після чого йде третя форма (Past Participle) основного дієслова.

Формула:
Had + subject + третя форма дієслова?

Продемонструємо на прикладах:

 • Had you read the book before the class? Ти прочитав книгу перед уроком?
 • Had they ever traveled abroad before last year? Вони коли-небудь подорожували за кордон до минулого року?
 • Had he cleaned the house before the guests arrived? Він прибрав будинок перед приходом гостей?
 • Had she learned to drive before she moved to the city? Вона навчилася водити перед тим, як переїхала в місто?

Для відповідей на прості запитання у Past Perfect варто використовувати займенник, який відповідає підмету в питанні.

 • Had she visited the museum before it closed?

Yes, she had. Так.
No, she hadn't. Ні.

 • Had they completed their assignments before the teacher checked?

Yes, they had. Так.
No, they hadn't. Ні.

Запитання у Past Perfect використовуються для з'ясування, чи відбулася дія до певного моменту в минулому або до іншої минулої дії, а відповіді на них мають просту форму з "Yes" або "No", з додаванням had або hadn't.

Приклад діалогу Past Perfect

Ось приклад короткого діалогу, де використовуються форми Past Perfect:

Kate: What had you done before you came to the party? (Що ти робив перед тим, як прийти на вечірку?)
Jack: I had finished my project at work. (Я завершив свій проект на роботі.)
Kate: Had you eaten anything before coming? (Ти поїв щось перед тим, як прийти?)
Jack: No, I hadn't. I was too busy. (Ні, я не встиг. Був занадто зайнятий.)
Kate: Oh, you must have been hungry! Had anyone else arrived before you? (Ой, ти, мабуть, був голодний! Хтось ще прийшов до тебе?)
Jack: Yes, Sarah had arrived before me. (Так, Сара прийшла до мене.)
Kate: Had she already started preparing the drinks? (Вона вже почала готувати напої?)
Jack: Yes, she had prepared everything by the time I got there. (Так, вона все приготувала до того часу, як я прийшов.)
Kate: That's great! I had called her earlier to check if she needed any help. (Це чудово! Я дзвонила їй раніше, щоб перевірити, чи потрібна їй допомога.)
Jack: Had she needed any help? (Їй була потрібна допомога?)
Kate: No, she hadn't. She said everything was under control. (Ні, не потрібна. Вона сказала, що все під контролем.)

У цьому діалозі Past Perfect використовується для опису дій, які відбулися до певного моменту в минулому або до іншої минулої дії. 

Пропонуємо записатись на курси англійської мови онлайн, де ви зможете практикувати життєві діалоги з однодумцями та викладачами!

Як правильно вживати скорочення з Past Perfect?

Скорочення з Past Perfect використовуються, щоб зробити мову більш природною і розмовною. У випадку Past Perfect скорочення відбувається за допомогою злиття допоміжного дієслова had з підметом або заперечною часткою not.

Формула для скорочень:

 • з підметом:

I had → I'd
you had → you'd
he had → he'd
she had → she'd
it had → it'd
we had → we'd
they had → they'd

I had finished my homework before dinner. → I'd finished my homework before dinner.
She had visited the museum before it closed. → She'd visited the museum before it closed.
They had left by the time we arrived. → They'd left by the time we arrived.
We had seen that movie before last weekend. → We'd seen that movie before last weekend.

 • з заперечною часткою not:

had not → hadn't

I had not finished my homework before dinner. → I hadn't finished my homework before dinner.
She had not visited the museum before it closed. → She hadn't visited the museum before it closed.
They had not left by the time we arrived. → They hadn't left by the time we arrived.
We had not seen that movie before last weekend. → We hadn't seen that movie before last weekend.

Скорочення використовуються в усному мовленні, неформальному письмі та під час спілкування між друзями або знайомими. У формальному письмі (академічні тексти, офіційні листи) скорочення слід уникати.

Слова-маркери Past Perfect

Слова-маркери часто використовуються для позначення Past Perfect Tense в англійській мові. Вони допомагають визначити послідовність подій у минулому, показуючи, що одна подія сталася до іншої. Ось деякі з найбільш поширених слово-маркерів для Past Perfect:

 • after (після)

After he had finished his studies, he went out for a walk. Після того як він закінчив свої заняття, він вийшов на прогулянку.
She arrived at the party after they had already started dancing. Вона прибула на вечірку після того, як вони вже почали танцювати.

 • before (перед)

Before he went to bed, he had brushed his teeth. Перед тим як він пішов спати, він почистив зуби.
They had finished dinner before the guests arrived. Вони закінчили вечерю перед тим, як прибули гості.

 • by the time (до того моменту, коли)

By the time the movie ended, she had fallen asleep. До того моменту, коли закінчилась стрічка, вона вже заснула.
They had completed the project by the time the deadline approached. Вони завершили проект до того моменту, коли наблизився термін.

 • by (до певного часу)

He had cleaned his room by noon. Він прибрав свою кімнату до обіду.
They had already left by the time I arrived at the restaurant. Вони вже виїхали до того, як я приїхав у ресторан.

 • when (коли, як тільки)

When she arrived home, he had already left for work. Коли вона прийшла додому, він вже виїхав на роботу.
He had already eaten when they invited him to dinner. Він вже поїв, коли вони запросили його на вечерю.

 • once (як тільки, після того як)

Once she had finished her homework, she went to play outside. Після того як вона закінчила домашнє завдання, вона пішла грати на вулицю.
He left the house once he had packed his bags. Він вийшов з дому, як тільки зібрав свої сумки.

 • until (доки)

They had waited until the rain stopped before going outside. Вони чекали, доки дощ не припинився, перед тим як вийти назовні.
She had studied until she understood the concept completely. Вона вчилася доти, доки повністю не зрозуміла концепцію.

Ці слова-маркери допомагають встановлювати часові зв'язки і показують послідовність подій у минулому, де одна подія сталася до іншої. 

Англійська для початківців онлайн - курс, який необхідний всім, хто бажає вивчити та вільно володіти англійською мовою!

Поширені помилки під час використання Past Perfect 

Під час використання Past Perfect в англійській мові можуть виникати деякі поширені помилки. Ось деякі з них:

Помилка: вживання Past Perfect там, де його не потрібно, особливо коли часові відношення очевидні або якщо є достатньо контексту.

❌ He had already left when she had arrived.
✅ He had already left when she arrived.

Помилка: вживання Past Perfect, коли дія вже відбулася в минулому і не має впливу на іншу подію в минулому.

❌ She had eaten dinner after she had finished work.
✅ She ate dinner after she finished work.

Помилка: неправильне розміщення слів-маркерів, які вказують на послідовність дій у минулому.

❌ He had already watched TV before he went to bed.
✅ He went to bed after he had already watched TV.

Помилка: вживання Past Perfect і Past Simple у тому ж реченні без належного розуміння їх відмінності.

❌ When she arrived, he finished his work.
✅ When she arrived, he had already finished his work.

Ці помилки можуть призводити до недорозумінь чи неправильного вираження послідовності подій у минулому в англійській мові. Важливо ретельно уважати на контекст і правильно використовувати часові форми для чіткості й точності у висловлюваннях.

Present Perfect vs Past Perfect

В англійській мові Present Perfect і Past Perfect використовуються для вираження часових відношень і мають свої відмінності у вживанні та значенні.

Використання Present Perfect включає в'язок між минулим і теперішнім часом:

 • вживається для опису дій чи станів, які почалися в минулому і тривають до теперішнього моменту або мають результат, який є актуальним у теперішньому часі

She has lived in Paris for five years. Вона живе в Парижі вже п'ять років.
I have seen that movie before. Я вже бачив цей фільм.

 • вживається для опису дій, які сталися в минулому, але коли саме не вказується

They have visited Italy many times. Вони багато разів відвідували Італію.
He has already finished his homework. Він вже закінчив своє домашнє завдання.

Використання Past Perfect включає послідовність подій в минулому:

 • вживається для вказівки на подію, яка сталася раніше за іншу подію в минулому


She had already left when he arrived. Вона вже виїхала, коли він приїхав.
They had finished dinner before the guests arrived. Вони вже закінчили вечерю до приходу гостей.

 • вживається для уявлень або умовних конструкцій, що відносяться до минулого

If I had known, I would have helped you. Якби я знав, я б тобі допоміг.
She wished she had studied harder for the exam. Вона побажала б, щоб вона краще вивчила на іспит.

Відмінності між Present Perfect і Past Perfect:

Часовий аспект: Present Perfect вказує на зв'язок між минулим і теперішнім часом, тоді як Past Perfect показує послідовність подій в минулому.
Актуальність результату: Present Perfect акцентує на актуальність результату в теперішньому часі, тоді як Past Perfect зазвичай стосується минулих дій без прямого зв'язку з теперішнім часом.
Умовність: Past Perfect може вживатись умовно, що відбиває умовні думки про минуле, тоді як Present Perfect не має умовного вживання.

Ці два часові часи допомагають точніше виражати відносини часу між подіями в англійській мові, залежно від контексту та значення, яке ви хочете передати.

Записатися на безкоштовний урок
Дякуємо! Ми зв'яжемося з вами найближчим часом
Блог