Займайся удвох за ціною одного! 👉 ТИСНИ та отримай найкращу пропозицію для пари! 🤩🔥

Числівники в англійській мові

  Зміст статті:

 • Різновиди числівників
 • Cardinal numerals (Кількісні числівники)
 • Ordinal numerals (Порядкові числівники)
 • Як утворюють числа англійською?
 • Особливості використання числівників
 • Великі та дуже великі числа
 • Як позначати нуль?
 • Дроби і десяті
 • Римські числа в англійській
 • Як писати та вимовляти відсотки англійською?

Числівники в англійській мові - це частини мови, які вказують на кількість, порядок, або кількість повторень предметів або дій. Вони використовуються для вираження числової інформації в англійській мові. 

Числівники є важливими для розуміння і використання мови в повсякденному спілкуванні та в освітніх і наукових матеріалах, тому ця тема вивчається однією з перших на курсах з англійської мови онлайн.

Різновиди числівників

Різновиди числівників в англійській мові включають:

 • Кількісні числівники (Cardinal numbers) - вони вказують на кількість предметів, які ми підраховуємо. Наприклад: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.

I have one book and three copybooks. - Я маю одну книгу і три зошита.

 • Порядкові числівники (Ordinal numbers) - вони вказують на порядок, в якому розташовані предмети. Наприклад, порядковий числівник в англійській мові є: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth.

At the competition I took the second place. - На змаганнях я посів друге місце.

 • Неозначені числівники (Indefinite numbers) - вони вказують на невизначену кількість предметів. Наприклад: some, any, few, several, many, much.

She has few friends because she's new at this school. - Вона має декілька друзів тому що вона новенька у цій школі.

 • Дробові числівники (Fractional numbers) - вони вказують на частину цілого числа. Наприклад, дробові числівники в англійській мові є: a half, a quarter, three-quarters, two-thirds.

He ate only a quarter of his sandwich because he wasn't hungry. - Він з’їв лише чверть бутерброда, бо не був голодний.

 • Кратні числівники (Multiplicative numbers) - вони вказують на кількість повторень дії. Наприклад: once, twice, three times, four times, five times.

The population of the city has grown four times since the 1950s. - З 1950-х років населення міста зросло в чотири рази.

 • Кількісно-порядкові числівники (Quantitative ordinal numbers) - вони вказують на порядок та кількість предметів одночасно. Наприклад: one and a half, two and a quarter, three and a half, four and three-quarters.

The distance from here to the airport is four and three-quarters miles, so we should leave soon. - Відстань звідси до аеропорту — чотири з три чверті милі, тож ми повинні скоро вирушити.

Ці різновиди числівників є важливими для правильного використання числівників в англійській мові та для виразності мовлення.

Cardinal numerals (Кількісні числівники)

Курси по вивченню англійської мови в першу чергу розглядають кількісні числівники - це важлива частина англійської мови, яка використовується для вираження кількості предметів або осіб. Вони можуть бути відображені числами або словами та є невід'ємною частиною будь-якої мовної структури. 

Кількісні числівники допомагають уточнити кількість предметів, яку ми маємо на увазі, та дозволяють більш точно виражати наші думки та ідеї. 

Навіть невелика помилка в використанні кількісних числівників може привести до непорозумінь у комунікації, тому важливо знати їх правильне використання.

 

Нижче наведені кількісні числівники від 1 до 10 (як числа та словами):

1 - one

2 - two

3 - three

4 - four

5 - five

6 - six

7 - seven

8 - eight

9 - nine

10 - ten

 

Наприклад, використання кількісних числівників у реченнях:

I have two cats. - Я маю двох котів.

She ate three slices of pizza. - Вона з'їла три шматки піци.

He has four brothers and sisters. - Він має чотирьох братів і сестер.

They planted five trees in their backyard. - Вони посадили посадили п’ять дерев на подвір’ї.

Ordinal numerals (Порядкові числівники)

Порядкові числівники - це важлива частина англійської мови, яка використовується для позначення порядку та послідовності. Вони використовуються для ранжування елементів, таких як дні тижня, місяці, етапи проекту, спортивні команди, а також у виразах типу "the first/second/third time". 

Використання правильних порядкових числівників допомагає уточнювати значення та зберігати логічну послідовність в мовленні. Як і кількісні числівники, порядкові числівники можуть бути відображені числами або словами та є необхідним елементом будь-якої мовної структури. 

Основні порядкові числівники в англійській мові:

 • first (перший)
 • second (другий)
 • third (третій)
 • fourth (четвертий)
 • fifth (п'ятий)
 • sixth (шостий)
 • seventh (сьомий)
 • eighth (восьмий)
 • ninth (дев'ятий)
 • tenth (десятий)
 

Після десятого числа порядкові числівники утворюються шляхом додавання суфіксу "-th" до основи числівника, наприклад:

 • eleventh (одинадцятий)
 • twelfth (дванадцятий)
 • thirteenth (тринадцятий)
 • fourteenth (чотирнадцятий)
 • fifteenth (п'ятнадцятий)
 • sixteenth (шістнадцятий)
 • seventeenth (сімнадцятий)
 • eighteenth (вісімнадцятий)
 • nineteenth (дев'ятнадцятий)
 

Для утворення порядкових числівників від двадцятки і вище потрібно додавати суфікс "-th" до кінця основи числівника, наприклад:

 • twentieth (двадцятий)
 • twenty-first (двадцять перший)
 • twenty-second (двадцять другий)
 • thirty-first (тридцять перший)
 • fortieth (сороковий)
 • fiftieth (п'ятдесятий)
 • sixty-fourth (шістдесят четвертий)
 • seventy-fifth (сімдесят п'ятий)
 • eighty-ninth (вісімдесят дев'ятий)
 • hundredth (сотий)

Порядкові числівники в англійській мові використовуються у багатьох випадках, наприклад, при описі місця, де щось знаходиться у черзі або при переліку подій у правильному порядку. Вони також можуть використовуватись у складних числівниках, таких як "two hundredth" (двохсотий) або "three thousandth" (третьотисячний).

Порядкові числівники також використовуються в різних граматичних конструкціях, наприклад, в ступенях порівняння прикметників, де порядкові числівники використовуються для позначення найвищого ступеня, наприклад, "the first", "the second", "the third", і так далі.

Також варто звернути увагу на вимову порядкових числівників, оскільки деякі з них можуть мати відмінну вимову від основи числівника. Наприклад, "fourth" вимовляється зі звуком "th" на кінці, який відрізняється від вимови основи "four".

Отже, знання порядкових числівників є важливим елементом вивчення англійської мови, оскільки вони широко вживаються в різних ситуаціях і є необхідним елементом для правильного вираження порядку і послідовності.

Як утворюють числа англійською?

В англійській мові числа можуть бути утворені за допомогою цифр (0-9) або словами. Утворення чисел за допомогою слів є дещо складнішим процесом, але насправді воно базується на деяких правилах.

Основні правила утворення чисел за допомогою слів:

Числа від 1 до 20 мають власні назви: one (один), two (два), three (три), і так далі до twenty (двадцять).

Для чисел від 21 до 99 спочатку вимовляється назва десятка (twenty, thirty, forty, fifty, і так далі), а потім - назва одиниць, розділені дефісом: twenty-one (двадцять один), thirty-five (тридцять п'ять), і так далі.

Для чисел від 100 до 999 спочатку вимовляється назва сотень (one hundred, two hundred, three hundred, і так далі), потім - назва десятків і одиниць, розділені словом "and" (якщо потрібно): one hundred and twenty-one (сто двадцять один), five hundred (п'ятсот), і так далі.

Для чисел від 1000 до 999 999 використовуються назви тисяч, мільйонів, мільярдів, і т.д. Так, число 1000 має назву "one thousand", а 1 000 000 - "one million". Утворення таких чисел базується на розбитті числа на групи по три цифри, починаючи з останніх цифр. Кожні три цифри називаються окремо, а потім до кожної з них додається назва тисяч, мільйонів і т.д., відповідно до порядку величини.

Ці правила допоможуть вам вивчити числа англійською мовою і зрозуміти, як вони утворюються. Не забувайте, що в англійській мові для чисел є як письмові, так і усні форми, які можуть відрізнятися, тому важливо знати обидві форми і вміти їх використовувати в різних ситуаціях.

Давайте разом навчимося рахувати англійською!

Особливості використання числівників

Особливості використання числівників в англійській мові включають не тільки правильну вимову та написання чисел, але й використання різних форм числівників у різних випадках.

Ось декілька особливостей використання числівників в англійській мові:

Числівник "one" може мати різні форми в залежності від контексту. Наприклад, у множині він має форму "ones", а в залежності від речення може бути вжитий як іменник, займенник чи прикметник.

Порядкові числівники вживаються для вираження порядку або послідовності подій, предметів, тощо. Вони часто вживаються зі словом "the", наприклад, "the first", "the second", "the third" і т.д.

Деякі числівники мають специфічне вживання в англійській мові. Наприклад, "a couple of" означає "два" або "пару", а "a few" - "кілька".

В англійській мові є спеціальні числівники для позначення дат, такі як "January 1st" або "February 14th".

Числівники можуть вживатися як прямі та непрямі обставини. Наприклад, "I have been to Paris twice" (пряма обставина), "I have been to Paris a couple of times" (непряма обставина).

Загалом, правильне вживання числівників у англійській мові включає не тільки знання правильної форми та вимови чисел, але й розуміння контексту та правил використання числівників в різних ситуаціях. Дізнайтеся більше про використання числівників записавшись свою дитину на онлайн-курси англійської мови для дітей.

Великі та дуже великі числа

В англійській мові є спеціальні слова та терміни для позначення великих та дуже великих чисел. Ось кілька прикладів:

 • Thousand (тисяча) - позначає число 1,000.
 • Million (мільйон) - позначає число 1,000,000.
 • Billion (мільярд) - позначає число 1,000,000,000.
 • Trillion (більйон) - позначає число 1,000,000,000,000.
 • Quadrillion (більярд) - позначає число 1,000,000,000,000,000.
 • Quintillion (трильйон) - позначає число 1,000,000,000,000,000,000.
 • Sextillion (трильярд) - позначає число 1,000,000,000,000,000,000,000.
 • Septillion (квадрильйон) - позначає число 1,000,000,000,000,000,000,000,000.
 • Octillion (квадрильярд) - позначає число 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000.
 • Nonillion (квінтильйон) - позначає число 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.
 • Decillion (квінтильярд) - позначає число 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.

Крім того, в англійській мові можна використовувати наукову нотацію для позначення дуже великих чисел. Наприклад, число 10,000 може бути записане як 1x10^4, а число 1,000,000 може бути записане як 1x10^6.

Також існують вирази для позначення недосяжних величин, таких як "infinity" (безмежність) та "undefined" (неозначеність).

Як позначати нуль?

Нуль в англійській мові позначається словом "zero". Це слово може використовуватись як іменник, щоб позначити числове значення 0, а також як прикметник, щоб описати відсутність чогось.

Наприклад:

The answer is zero. (Відповідь - нуль.)

There are zero cookies left. (Не залишилось жодного печива.)

The temperature is currently zero degrees Celsius. (Температура зараз нуль градусів за Цельсієм.)

This machine has zero defects. (Ця машина не має жодних дефектів.)

Дроби і десяті

Для позначення дробів використовуються звичайні знаки ділення "/". Наприклад, "1/2" означає одну другу, "3/4" означає три чверті, "5/6" означає п'ять шостих і т.д.

Крім того, в англійській мові для позначення десяткових дробів використовується крапка ".". Наприклад, "0.5" означає пів, "0.75" означає три чверті, "1.25" означає один з половиною і т.д.

Також можна використовувати словесні форми для вираження десяткових дробів, наприклад:

0.5 - "point five" або "zero point five"

0.75 - "point seven five" або "zero point seven five"

1.25 - "one point twenty-five"

Для позначення відсотків у англійській мові також використовується крапка перед символом відсотка, наприклад, "50%" пишеться як "50.0%".

Squared/ Cubed/ To the power of (У кубі, у квадраті)

22 записується як “Two squared” - «Два в квадраті» і дорівнює 2, помноженому на 2, тобто чотири.

23 записується як “Two cubed” - «Два в кубі» і дорівнює 2, помноженому на 2, помноженому на 2, тобто вісім.

Ви також можете використовувати термін “to the power of” - «в степені» для позначення степеня. Наприклад, “Two to the power of two” - «Два у степені два» дорівнює чотирьом, а “Two to the power of three” -  «Два в степені трьох» дорівнює восьми.

“Two to the power of twelve” - «Два в дванадцятьому ступені» можна обчислити як 2,  помножене на себе дванадцять разів, або його можна записати як 212, що дорівнює 4096.

Англійська онлайн з носіями дозволить вам практикувати більш складні варіанти чисел на практиці.

Римські числа в англійській

Римські числа в англійській мові позначаються римськими цифрами. Всього існує сім римських цифр, які позначаються наступним чином:

 • I - 1
 • V - 5
 • X - 10
 • L - 50
 • C - 100
 • D - 500
 • M - 1000

Крім основних значень, римські числа можуть складатись з комбінацій цих цифр, щоб позначити будь-яке число. Зверніть увагу, що в римській системі числення не використовуються нулі та від’ємні числа. Наприклад:

 • II - 2
 • IV - 4
 • IX - 9
 • XL - 40
 • XC - 90
 • CD - 400
 • CM - 900

Також у римських числах використовуються певні правила, щодо складання та віднімання римських цифр. Наприклад, якщо менша цифра стоїть перед більшою, то вона віднімається з більшої. Наприклад, IV означає 4, а не 6, тому що I віднімається з V. Якщо ж менша цифра стоїть після більшої, то вона додається до більшої. Наприклад, VI означає 6, а не 4, тому що I додається до V.

Як писати та вимовляти відсотки англійською?

Відсотки в англійській мові зазвичай позначаються знаком відсотка (%) після числа. Якщо ви хочете вимовляти відсотки на англійській мові, то зазвичай числове значення вимовляється, а потім додається слово "percent" (або скорочено "per cent"), що означає "відсоток". Наприклад:

25% - twenty-five percent (також можна сказати "twenty-five per cent")

50% - fifty percent (також можна сказати "fifty per cent")

75.5% - seventy-five point five percent (також можна сказати "seventy-five point five per cent")

Якщо ви пишете відсотки, то вони зазвичай позначаються знаком відсотка (%) після числа без пробілу. Наприклад: 25% 50% 75.5%

Записатися на безкоштовний урок
Дякуємо! Ми зв'яжемося з вами найближчим часом
Блог